Saturday, March 29, 2014

setup android ADT environment on CentOS 6.5 64 bit.


  1. download ADT from http://developer.android.com/sdk/index.html
  2. mkdir ~/local/tools/android and copy bundle zip file into and unzip it.
  3. your/adt/unziped/folder/eclipse/eclipse.
  4. Create Hello World app and get error like "Error executing aapt. Please check aapt is present at ~/local/tools/android/adt-bundle-linux-x86_64-20140321/sdk/build-tools/android-4.4.2/aapt appcompat_v7 Unknown Android Packaging Problem" etc.
  5. yum groupinstall "Compatibility libraries"
    yum -y install --skip-broken glibc.i686 arts.i686 audiofile.i686 bzip2-libs.i686 cairo.i686 cyrus-sasl-lib.i686 dbus-libs.i686 directfb.i686 esound-libs.i686 fltk.i686 freeglut.i686 gtk2.i686 hal-libs.i686 imlib.i686 lcms-libs.i686 lesstif.i686 libacl.i686 libao.i686 libattr.i686 libcap.i686 libdrm.i686 libexif.i686 libgnomecanvas.i686 libICE.i686 libieee1284.i686 libsigc++20.i686 libSM.i686 libtool-ltdl.i686 libusb.i686 libwmf.i686 libwmf-lite.i686 libX11.i686 libXau.i686 libXaw.i686 libXcomposite.i686 libXdamage.i686 libXdmcp.i686 libXext.i686 libXfixes.i686 libxkbfile.i686 libxml2.i686 libXmu.i686 libXp.i686 libXpm.i686 libXScrnSaver.i686 libxslt.i686 libXt.i686 libXtst.i686 libXv.i686 libXxf86vm.i686 lzo.i686 mesa-libGL.i686 mesa-libGLU.i686 nas-libs.i686 nss_ldap.i686 cdk.i686 openldap.i686 pam.i686 popt.i686 pulseaudio-libs.i686 sane-backends-libs-gphoto2.i686 sane-backends-libs.i686 SDL.i686 svgalib.i686 unixODBC.i686 zlib.i686 compat-expat1.i686 compat-libstdc++-33.i686 openal-soft.i686 alsa-oss-libs.i686 redhat-lsb.i686 alsa-plugins-pulseaudio.i686 alsa-plugins-oss.i686 alsa-lib.i686 nspluginwrapper.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11.i686 pulseaudio-libs.i686 pulseaudio-libs-glib2.i686 alsa-plugins-pulseaudio.i686 for Debian or Ubuntu: sudo apt-get install ia32-libs


No comments:

Post a Comment